راهنمای خرید تریلی تراکتور

1-تریلی تراکتور های  کشاورزی تریلی هائی هستند که برای حمل محصولات کشاورزی یا مواد دیگری که در مزرعه به کار می روند ساخته می شوند و بدون کشند ه قادر به  حرکت نمی باشند.


2-تریلی تراکتور های دو محور تریلی هائی هستند که پس از جدا شدن از وسیله کشنده تمامی وزن آنها به زمین منتقل می گردد.

3- تریلی تراکتورهای کم محور تریلی هائی هستند که بخشی از وزن آنه را چرخ ها و بخش دیگر به وسیله کشنده تحمل می گردد

4- تریلی با کفی ثابت تریلی است که کفی به صورت ثابت به شاسی متصل شده است


https://www.aparat.com/v/Y8S1G

5- تریلی با کفی متحرک تریلی است که کفی آن می توان حول محور یا محورها حرکت نیم دورانی داشته و عمل حمل و تخلیه را انجام دهد.

نکته )بایستی سعی شود حداکثر بار بر روی محور یا محورهای چرخ ها تنظیم گردد تا در جریان تخلیه و حمل و نقل تعادل و ایمنی حاصل گردد و باعث خسارت به تریلی نگردد .


تریلی تراکتور مزرعه سبز آذربایجان