به لطف خداوند و تلاش و همکاری پرسنل مزرعه سبز آذربایجان نمایشگاه دایمی ادوات کشاورزی و انواع تراکتور افتتاح گردید.
نمایشگاه مزرعه سبز آذربایجان