فروش تریلی  های دوچرخ و چهارچرخ از طریق پیش فاکتور با وام کم بهره 5 ساله کشاورزی (هر سال یک قسط)