مهندس محمد اسلامی (کارشناس ارشدصنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان )
1-کارشناس ارشد فنی و مدیر تولید صنایع کشاورزی مزرعه سبز آذربایجان 
2- تولید کننده نمونه ماشین آلات استان آذربایجان شرقی  طی چند سال متوالی 
3- فوق لیسانس بیوتکنولوژی کشاورزی(مدیریت کشاورزی )
4- طراح و ایده پرداز سیستم های جدید تکنولوژی ماشین آلات کشاورزی 
5- ایده پرداز سسیستم های مهندسی معکوس 
6- مشاور ارشد در امور مکانیزاسیون کشاورزی
7- داور تام الختیار مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور  در امور انتخاب نمونه های مکانیزاسیون و کشاورزی  در سطوح ،شهرستان ، استان و ملی 
 8-برگزیده  کارشناس فنی و مکانیزاسیون استان آذربایجان شرقی برای مجمع ملی خبرگان کشاورزی
9- نایب رئیس مجمع خبرگان کشاورزی استان آذربایجان شرقی
10- مشاور عالی استان آذربایجان شرقی نظام صنفی و امور کشاورزی و منابع طبیعی 
11- خزانه دار نظام صنفی و کارهای  کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میانه 
12- خزانه دار اصناف کشاورزی شهرستان میانه 


تماس با مهندس محمد اسلامی 09143232481